Obchodní podmínky

 

K-Technik, nářadí s.r.o.
IČ: 25393600
DIČ: CZ25393600
se sídlem: Ve Smečkách 604/5, 110 00 Praha 1,
zapsané u Městského soudu, oddíl C, vložka 91028
(dále jen „prodávající“)


I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých  v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou nebo i osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.ktechnik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotovovány v českém jazyce.
 4. Obchodní podmínky je prodávající oprávněn průběžně měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou však dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozích obchodních podmínek, podle kterých byla uzavřená příslušná kupní smlouva.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace je kupující oprávněn přistupovat do svého uživatelského webového rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) a plně jej obsluhovat a využívat.
 2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje, případně provést jejich aktualizaci – a to i v případě, kdy se nejedná o registrovaného kupujícího. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při každém objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem kupujícího. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a současně není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, anebo i bez předchozího upozornění v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z obchodních podmínek nebo z kupní smlouvy. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro případ podezření prodávajícího na zneužití využívání webového rozhraní kupujícím.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. V případě předem avizovaných výpadků tuto informaci prodávající kupujícímu předá neprodleně prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným vhodným způsobem.

 

III. Uzavření kupní smlouvy a odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že veškerá zobrazení zboží umístěná ve webovém rozhraní jsou informativního charakteru (zejména obrázková dokumentace, jež může být pouze ilustračního nebo reklamního charakteru).
 2. Webové rozhraní obsahuje informace o cenách jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v české měně s daní z přidané hodnoty a bez veškerých souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.
 3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s kupujícím zvoleným způsobem dodání a platby za zboží v rámci České republiky. Zboží mimo Českou republiku není doručováno.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní s využitím elektronického nákupního košíku.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce kupujícího jsou prodávajícím považovány za správné.
 6. Prodávající po odeslání objednávky toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího a následně potvrdí elektronickou poštou prodávající kupujícímu obdržení objednávky do svého informačního systému na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, zboží na objednávku, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, balení apod.) požadovat po kupujícím zálohovou platbu předem, a to na základě oslovení kupujícího zákaznickým servisem prodávajícího.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě neplnění platebních podmínek kupujícím. V ostatních případech dále platí pro odstoupení od kupní smlouvy příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, tj. uzavření kupní smlouvy, vzniká doručením potvrzení objednávky do informačního systému prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.
 10. Kupující souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití veškerých komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) hradí kupující.
 11. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena prostřednictvím webového rozhraní.
 12. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy kupujícím je prodávající povinen bez zbytečného odkladu po obdržení zpět vráceného zboží, nejpozději však do 14 dnů, vrátit zaplacenou částku kupujícímu na účet, ze kterého bylo zboží placeno nebo který, pokud bylo zboží zaplaceno v hotovosti, kupující sdělí prodávajícímu. Takto vrácené zboží kupujícím zpět prodávajícímu by mělo být pokud možno nepoškozené a v původním obalu – v ostatních případech nebude vrácené zboží prodávajícím přijato a nedojde tím k odstoupení od kupní smlouvy.
 13. Náklady spojené se zasláním zboží zpět z důvodu odstoupení od smlouvy nese kupující. Zaslání zboží zpět kupujícím prodávajícímu na dobírku není přípustné a nebude prodávajícím přijato.

IV. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné další náklady dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně nebo hotovostní úhradou při osobním vyzvednutí zboží před samotným vyzvednutím zboží,
  2. bezhotovostně nebo hotovostně (dle možností přepravce) úhradou dobírky.
 2. Společně s kupní cenou za jednotlivé položky zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží a případnou platbou dobírečného na základě zvoleného způsobu dodání a platby kupujícím na webovém rozhraní při zadávání objednávky. Součástí dodání zboží není montáž zboží a jeho předvedení kupujícímu, nebude-li dohodnuto jinak.
 3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením celkové kupní ceny zboží.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
 6. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty.
 7. Prodávající přijímá platby prostřednictvím platebních karet uvedených na webovém rozhraní.

V. Přeprava a dodání zboží

 1. V závislosti na dostupnosti zboží je zboží pro kupujícího připraveno k osobnímu vyzvednutí nebo je odevzdáno smluvnímu přepravci (DHL Express (Česká republika) s.r.o. a PPL CZ s.r.o.) k doručení nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky na adresu dodání zboží určenou kupujícím v objednávce (na území v ČR, kam smluvní přepravci běžně doručují). Ve výjimečných případech, např. kdy zboží není dostupné u dodavatele, může být dodací lhůta delší.
 2. O připravení zboží k osobnímu vyzvednutí vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. O předání zboží smluvnímu přepravci vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.
 3. Prodávající si ve výjimečných případech vyhrazuje právo na doručování zboží kupujícímu po částech. O této skutečnosti bude kupující informován prostřednictvím zákaznického servisu prodávajícího. V případech postupného doručování objednaného zboží hradí kupující náklady spojené se zvoleným způsobem přepravy a zvoleným způsobem platby (na dobírku) pouze jedenkrát.
 4. Při převzetí zboží od smluvního přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně na místě oznámit přepravci a sepsat s ním zápis o poškození zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu nepřevzetí zásilky nebo její neúplnost, nejpozději do 48 hodin.

VI. Záruční podmínky

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jednotlivé zboží a odpovídá za vady zboží obecně po dobu dvou let od převzetí zboží kupujícím nebo po dobu, která byla při prodeji zboží jednoznačně stanovena. V případě, kdy je kupujícím právnická osoba nebo osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění a tato uskutečňuje nákup na základě takovéto registrace (dle vymezení v článku 1., bod 1. obchodních podmínek), poskytuje prodávající kupujícímu záruku na jednotlivé zboží a odpovídá za vady zboží kupujícímu obecně po dobu šesti měsíců nebo po dobu, která byla při prodeji zboží jednoznačně stanovena prodávajícím výrobcem nebo dovozcem.
 2. Prodávající odpovídá za vady, kdy se zboží nehodí k obvyklému nebo sjednanému účelu; kdy zboží nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti; kdy zboží neodpovídá smluvním nebo zákonným podmínkám (např. není kompletní, neodpovídá jeho jakost, množství, rozměry, hmotnost apod.).
 3. Prodávající neodpovídá za vadu zboží, pro kterou byla sjednána nižší cena (zlevněné zboží).
 4. Prodávající odstraní vadu zboží následujícími způsoby:
  1. dodáním nové věci bez vady, nebo
  2. dodáním chybějící věci, nebo
  3. bezúplatnou opravou, nebo
  4. slevou z kupní ceny, nebo
  5. vrácením kupní ceny na základě odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Záruční doba může být pro jednotlivé zboží nebo službu rozdílná.
 6. Ze záruky vzniká kupujícímu právo na bezplatné odstranění vad, na něž se záruka vztahuje. V případě neodstranitelné vady vzniká kupujícímu právo na výměnu za zboží stejných parametrů.
 7. Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající se záruky pouze tehdy, až kupující nabude vlastnické právo k prodávanému zboží.
 8. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, kvůli kterým byla sjednána jeho nižší cena. Dále se nevztahuje na takové používání nebo instalaci, které jsou v rozporu s návodem k obsluze, na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku, na závady vzniklé nesprávnou přepravou nebo skladováním – pokud je nezajišťoval prodávající. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a spotřebu spotřebního materiálu při výrobcem doporučeném užívání zboží.
 9. Bude-li zboží v rámci záruční doby vyměněno, poběží novému zboží záruční doba dnem jeho převzetí.  Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít.
 10. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy kupujícím je prodávající povinen bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace, nejpozději však do čtrnácti dnů po jejím vyřízení, vrátit zaplacenou částku kupujícímu na účet, ze kterého bylo zboží placeno nebo který, pokud bylo zboží zaplaceno v hotovosti, sdělí kupující prodávajícímu.
 11. Záruka zaniká nedodržením podmínek provozu a použití nebo neprováděním pravidelné běžné uživatelské údržby v souladu s návodem k obsluze, provedením změny na dodaném zboží nebo porušením záruční nálepky. Nedodržením záručních podmínek zanikají veškerá práva kupujícího, vyplývající se záruky.

VII. Reklamační řád

 1. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem jeho převzetí.
 2. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží zpět prodávajícímu nese kupující. Zaslání zboží zpět kupujícím prodávajícímu na dobírku není přípustné a nebude prodávajícím přijato. V případě oprávněné (uznané) reklamace prodávající uhradí kupujícímu jeho náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace, nejpozději však do čtrnácti dnů po jejím vyřízení, vrátit zaplacenou částku kupujícímu na účet, ze kterého bylo zboží placeno. V případě hotovostní úhrady tak prodávající učiní formou složenky na adresu kupujícího. Kupující je povinen zvolit nejlevnější způsob přepravy. Náklady spojené s osobním doručením zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
 3. Kupující je povinen veškeré zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu a uplatnit reklamaci:
  1. osobně na prodejně prodávajícího, nebo
  2. zasláním přepravcem prodávajícímu.
 4. Na základě osobního doručení reklamovaného zboží bude sepsán evidovaný reklamační protokol, stejně tak v případě zaslání přepravcem reklamovaného zboží kupujícím.
 5. Při uplatnění reklamace a pro její kvalitnější a rychlejší vyřízení se doporučuje, ať kupující předloží:
  1. doklad, objednávku, výpis z účtu, nebo nějaký jiný důkaz o zakoupení a dodání/převzetí zboží s jednoznačnou identifikaci zboží (např. výrobní číslo a číslo zboží/výrobku
  2. reklamované zboží, které je kompletní – nejlépe včetně příslušenství a dokumentace (není podmínkou – pokud není přímo reklamované), s neporušenými reklamačními nálepkami,
  3. popis vady a jak se projevuje 
 6. Prodávající si vyhrazuje právo přijmout do reklamace pouze zboží čisté a zdravotně nezávadné.
 7. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím, a to zpravidla do jednoho týdne od převzetí zboží k vyřízení reklamace.

VIII. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající a kupující sjednávají, že se jejich vzájemné vztahy založené kupní smlouvou řídí výhradně českým právem a případné spory řeší české soudy s místní příslušností stanovenou v českých procesních právních přepisech. Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách coi.cz
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Adresa pro osobní vyzvednutí zboží nebo pro osobní reklamaci zboží kupujícím:

  K-Technik, nářadí, s.r.o.
  Jesenická 471/12
  787 01 Šumperk
  e-mail: ktechnik@seznam.cz
  telefon: 777 603 605

  Prodávající si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujícího při respektování výše uvedených ustanovení.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2032.
Telefonická objednávka (+420) 777 603 605

Volejte Po-Pá: 7:00 - 17:00

Informace o Cookies

Pro co nejlepší zážítek z nakupování. Aby fungovalo správně vyhledávání, aby jsme si pamatovali, co máte v košíku, aby jste jednoduše zjistili stav vaší objednávky, aby jsme vás neobtěžovali nevhodnou reklamou a aby jste se nemuseli vždy přihlašovat. Proto od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookie - malých souborů, které se dočasně ukládání ve vašem prohlížeči. Děkujeme, že nám ho dáte a pomůžete nám obchod zlepšovat. Budeme se k vaším datům chovat citlivě a slušně.